Spring naar content

Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid Special Sports Amstelveen

Special Sports Amstelveen B.V., gevestigd aan de Escapade 1, 1183 NM Amstelveen, hecht grote waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid streven we ernaar om duidelijke en transparante informatie te verstrekken over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij zetten ons in om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Special Sports Amstelveen B.V. voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wat betekent dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken voor de specifieke doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, die in dit privacybeleid worden beschreven;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot alleen de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uw uitdrukkelijke toestemming verkrijgen wanneer dit vereist is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Geschikte technische en organisatorische maatregelen hebben geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beveiligen;
 • Persoonsgegevens niet delen met derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is om de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt te vervullen;
 • Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens erkennen en respecteren.

Als Special Sports Amstelveen B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. De meest actuele versie is altijd beschikbaar op onze website en we adviseren u om deze regelmatig te controleren.

Mocht u na het lezen van ons privacybeleid vragen hebben of om welke reden dan ook contact met ons willen opnemen, dan kan dat via de contactgegevens aan het einde van dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden, klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van leden, klanten of leveranciers worden door Special Sports Amstelveen B.V. verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over opdrachten en/of uitnodigingen;
 • Uitvoering of verstrekking van een opdracht;
 • Uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst;
 • Reservering van groepslessen;
 • Gebruik van de Special Sports Amstelveen Technogym-app;
 • Interactie met Special Sports Amstelveen.

De rechtsgrond voor deze verwerking van persoonsgegevens omvat:

 • De lidmaatschapsovereenkomst;
 • Aanvraag van een dagpas;
 • Automatische incasso-opdrachten;
 • Communicatie via e-mail, telefoon, webchat, sociale media of andere middelen.

Voor de bovengenoemde doeleinden kan Special Sports Amstelveen B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) telefoonnummer;
 • (Zakelijk) e-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Foto;
 • Geslacht;
 • IBAN-rekeningnummer

Uw persoonsgegevens worden door Special Sports Amstelveen B.V. bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst en/of het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Special Sports Amstelveen B.V. verwerkt met als doel:

 • Het informeren van de persoon middels nieuwsbrieven.

De rechtsgrond voor deze verwerking van persoonsgegevens is:

 • Het registratieformulier voor de nieuwsbrief;
 • Mondelinge toestemming;
 • Lidmaatschapsinschrijving

Voor dit doel kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van uw abonnement op de nieuwsbrief.

Verwerking van persoonsgegevens van prospects en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospects en/of geïnteresseerden worden door Special Sports Amstelveen B.V. verwerkt met als doel:

 • Het verstrekken van informatie via nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

De rechtsgrond voor deze verwerking van persoonsgegevens omvat:

 • Mondelinge toestemming, digitale informatieverzoek;
 • Uitwisseling van visitekaartjes;
 • Contactformulier website;
 • Interacties via sociale media (bijv. LinkedIn, Facebook, Instagram)

Voor dit doel kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de periode dat u wordt beschouwd als een prospect en/of geïnteresseerde.

Delen van gegevens met derden

We kunnen uw gegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het vervullen van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van derde partijen voor:

 • Het beheren van onze IT-omgeving, inclusief de AVG-compliance software;
 • Het verzorgen van onze (financiële) administratie;
 • Het beheren van reserveringen voor groepslessen via de app;
 • Het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen

We delen persoonsgegevens niet met derde partijen zonder een verwerkersovereenkomst. Met deze partijen (verwerkers) maken we uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de door u verstrekte informatie niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk vereist en toegestaan is, zoals in het geval van een politieonderzoek. We kunnen ook persoonsgegevens delen met derde partijen als u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Binnen de EU

We delen persoonsgegevens niet met partijen die zich buiten de EU bevinden.

Minderjarigen

We verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Special Sports Amstelveen B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of zoals vereist door de wet.

Beveiligingsmaatregelen

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen omvatten:

 • Vertrouwelijkheidsverplichtingen voor degenen die toegang hebben tot uw gegevens;
 • Het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden in al onze systemen;
 • Pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens indien nodig;
 • Regelmatige back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen in geval van fysieke of technische incidenten;
 • Regelmatige testen en evalueren van onze beveiligingsmaatregelen;
 • Training van onze medewerkers over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Website van Special Sports Amstelveen B.V.

Onze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. We gebruiken deze cookies om de website aan uw voorkeuren aan te passen en websiteverkeer te analyseren. Ons Cookiebeleid biedt gedetailleerde informatie over cookies en hoe wij deze gebruiken.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij hebben verzameld in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of een van onze verwerkers. Daarnaast heeft u het recht om ons te vragen de door u verstrekte gegevens aan uzelf of op uw verzoek direct aan een andere partij over te dragen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van door u gegeven toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u om direct contact met ons op te nemen. Als we er samen niet uitkomen vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons Privacybeleid, neem dan contact met ons op via:
Special Sports Amstelveen B.V. Escapade 1, 1183 NM Amstelveen, info@specialsports.com

Cookies

Onze website gebruikt cookies om functionaliteit te verbeteren en uw voorkeuren te begrijpen. De website van Special Sports streeft naar duidelijkheid en gebruiksgemak en gebruikt cookies voor websitefunctionaliteit en om inhoud aan uw voorkeuren aan te passen. Ons Cookiebeleid biedt meer informatie over de soorten cookies die we gebruiken en hun doeleinden. U heeft het recht om cookie-instellingen in uw browser te beheren en om uw persoonsgegevens die aan cookies zijn gekoppeld op te vragen, te corrigeren of te verwijderen door contact met ons op te nemen.