Spring naar content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Special Sports Amstelveen 

Artikel 1: Abonnementsgelden en betaling  

1.1 Betaling voor het lidmaatschap van Special Sports Amstelveen is vooruit verschuldigd en wordt voldaan via automatische incasso. 

1.2 Bij een betalingsachterstand van vier weken wordt de toegang tot de activiteiten van Special Sports opgeschort totdat de volledige betaling is voldaan.  

1.3 Indien een lid na acht weken achterstand heeft in de betalingsverplichtingen, wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten, inclusief wettelijke rente over de achterstallige contributie, zijn voor rekening van het lid of diens wettelijke vertegenwoordiger indien het lid minderjarig is. 

Artikel 2: Nakoming Betalingsverplichtingen  

2.1 Special Sports behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap te beëindigen bij het uitblijven van betalingen, conform de gestelde voorwaarden.  

2.2 In geval van ontbinding wegens niet-nakoming van de betalingsverplichtingen wordt het lid per direct de toegang tot de faciliteiten ontzegd. 

Artikel 3: Lidmaatschapsduur en verplichtingen  

3.1 Bij aanvang van het lidmaatschap committeert het lid zich aan de volledige duur van het lidmaatschap en de daaraan gekoppelde betalingsverplichtingen.  

3.2 De contributie is eveneens verschuldigd indien het lid tijdelijk geen gebruik kan maken van de faciliteiten van Special Sports, ongeacht de reden van afwezigheid. 

Artikel 4: Inspanningsverplichting Special Sports  

4.1 Special Sports verplicht zich tot het leveren van een divers en compleet aanbod van sportactiviteiten, zowel op locatie als online. 

Artikel 5: Opschorting betalingsverplichting  

5.1 Opschorting van de betalingsverplichting is enkel mogelijk op basis van een schriftelijke overeenkomst door de directie van Special Sports of door overlegging van een geldige medische verklaring.  

5.2 In geval van medische afwezigheid wordt de lidmaatschapsperiode verlengd met de duur van de afwezigheid. 

Artikel 6: Leeftijdsvereisten lidmaatschap 

6.1 Personen jonger dan 18 jaar kunnen geen zelfstandig lidmaatschap aangaan bij Special Sports. Het lidmaatschap is uitsluitend beschikbaar voor personen van 18 jaar en ouder. 

6.2 Voor personen jonger dan 18 jaar kan het lidmaatschap alleen worden verkregen in combinatie met een lidmaatschap van een ouder of wettelijke voogd, die als de officiële contractant zal optreden. De ouder of voogd is verantwoordelijk voor alle activiteiten en verplichtingen van het minderjarige lid.

Artikel 7: Looptijd en Opzegging van het Lidmaatschap  

7.1 Na afloop van de overeengekomen looptijd wordt het lidmaatschap automatisch voortgezet voor onbepaalde tijd. Opzegging is dan mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.  

7.2 Opzegging dient te geschieden met inachtneming van de vierwekelijkse opzegtermijn vóór het einde van de overeengekomen looptijd. Bij niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap conform de opzegtermijn beëindigd.  

7.3 Bij verhuizing naar een locatie meer dan 50 km van het woonadres verwijderd, is opzegging van het lidmaatschap mogelijk op vertoon van een verhuisbewijs, met inachtneming van de standaard opzegtermijn van vier weken.  

7.4 Bij vroegtijdige beëindiging van een 2-jarig lidmaatschap worden eventuele voordelen ten opzichte van het 1-jarig lidmaatschap, alsmede niet betaald inschrijfgeld, alsnog in rekening gebracht.  

7.5 Opzegging van het lidmaatschap dient digitaal te gebeuren via info@specialsports.com of, indien de inschrijving online heeft plaatsgevonden, via het opzegformulier op de website van Special Sports.  

7.6 Vakantie, verblijf of opleiding in het buitenland gelden niet als geldige redenen voor opzegging van het lidmaatschap voor het einde van de overeengekomen termijn. 

Artikel 8: Digitale Entreeband  

8.1 Bij inschrijving ontvangt elk lid een digitale entreeband van Special Sports, welke eigendom blijft van het lid.  

8.2 De entreeband moet worden getoond bij toegang tot de faciliteiten van Special Sports, inclusief eventuele buitenactiviteiten. Zonder entreeband kan toegang worden geweigerd, tenzij identificatie kan worden aangetoond via persoonsgegevens.  

8.3 Bij herhaaldelijke nalatigheid in het tonen van de entreeband behoudt Special Sports het recht de toegang te ontzeggen.  

8.4 In geval van verlies of beschadiging van de entreeband dient het lid een nieuwe aan te schaffen tegen een vergoeding van €10,-.  

8.5 Leden kunnen een geldbedrag op de entreeband laden, te gebruiken voor aankopen binnen Special Sports. Dit tegoed is enkel via pinbetaling op te waarderen. Restitutie van het overgebleven tegoed bij beëindiging van het lidmaatschap is niet mogelijk. 

Artikel 9: Lockerverhuur  

9.1 De huurperiode van een locker start op de datum van huur en eindigt op de overeengekomen vervaldatum.  

9.2 De kosten voor het huren van een locker worden vooraf vastgesteld. Betaling dient tijdig en conform de gestelde voorwaarden te geschieden. 

Artikel 10: Borgsom  

10.1 Bij het huren van een locker kan een borgsom vereist zijn. Deze borg wordt geretourneerd bij beëindiging van de huurovereenkomst, mits de locker in goede staat wordt achtergelaten. 

Artikel 11: Gebruik van de Locker  

11.1 Lockers zijn bedoeld voor het opbergen van persoonlijke bezittingen. Het opslaan van gevaarlijke, illegale of bederfelijke goederen is verboden.  

11.2 De directie behoudt zich het recht voor om lockers te inspecteren bij vermoeden van schending van de voorwaarden. 

Artikel 12: Onderhoud en Aansprakelijkheid  

12.1 Huurders zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de gehuurde locker en dienen schade direct te melden bij Special Sports.  

12.2 Special Sports aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen opgeslagen in de lockers. 

Artikel 13: Beëindiging van de Huurovereenkomst  

13.1 Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient de locker schoon en leeg te worden opgeleverd op de overeengekomen vervaldatum.  

13.2 Bij overtreding van de huurvoorwaarden heeft Special Sports het recht de huurovereenkomst per direct te beëindigen. 

Artikel 14: Wijzigingen in de Voorwaarden  

14.1 Special Sports behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden voorafgaand gecommuniceerd aan de leden. 

Artikel 15: Medische Bevriezing  

15.1 In het geval dat sporten door medische omstandigheden tijdelijk onmogelijk is, biedt Special Sports de mogelijkheid het lidmaatschap te bevriezen.  

15.2 De bevriezing van het lidmaatschap kan voor een periode van minimaal 2 periodes (8 weken) tot maximaal 10 periodes (40 weken) worden aangevraagd. Deze periode(n) worden toegevoegd aan de oorspronkelijke lidmaatschapsduur. 

15.3 Voor de bevriezing van het lidmaatschap op medische gronden is een geldig medisch bewijs vereist. 

Artikel 16: Indexering  

16.1 Special Sports behoudt zich het recht voor om de contributie tussentijds aan te passen als gevolg van economische ontwikkelingen, waaronder maar niet beperkt tot aanpassingen in de omzetbelasting, stijgingen van bedrijfskosten en jaarlijkse prijsindexeringen.  

16.2 Leden worden altijd vooraf geïnformeerd over dergelijke aanpassingen in de contributie.  

16.3 Verhogingen van de contributie gebaseerd op het CBS-prijsindexcijfer of direct voortvloeiend uit wetgeving van de rijksoverheid, zoals een BTW-verhoging, geven geen recht op ontbinding van het lidmaatschap. 

Artikel 17: Adreswijziging(en)  

17.1 Leden zijn verplicht om wijzigingen in hun persoonlijke gegevens, waaronder adres, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer, onmiddellijk en op eigen initiatief door te geven aan Special Sports.  

17.2 In geval van nalatigheid in het doorgeven van deze wijzigingen, gelden correspondenties verzonden naar het laatst bekende adres van het lid volgens art. 3:37 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek als rechtsgeldig uitgereikt, ongeacht de daadwerkelijke ontvangst door het lid. 

Artikel 18: Mobiele Telefoon  

18.1 Het is leden toegestaan een mobiele telefoon bij zich te dragen in de fitnesszaal uitsluitend voor het gebruik van muziek tijdens het sporten.  

18.2 Het voeren van telefoongesprekken is niet toegestaan in de fitnessruimte, studio’s, wellness gedeelte en kleedkamers om de rust en privacy van alle leden te waarborgen. 

Artikel 19: Verboden Middelen  

19.1 Het gebruik van of onder invloed zijn van alcohol en stimulerende middelen binnen de faciliteiten van Special Sports of tijdens door Special Sports georganiseerde activiteiten is strikt verboden.  

19.2 Overtreding van deze regel leidt onherroepelijk tot onmiddellijke verwijdering uit de club en beëindiging van het lidmaatschap, zonder recht op restitutie van eventueel vooruitbetaalde abonnementsgelden. 

Artikel 20: (Groeps)lessen Geven  

20.1 Het verzorgen van (groeps)lessen, waaronder personal training, binnen Special Sports is uitsluitend voorbehouden aan daartoe gekwalificeerd en door Special Sports aangesteld personeel. Het is leden en externe partijen niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming lessen of trainingen aan te bieden binnen de club. 

Artikel 21: Openingstijden  

21.1 De reguliere openingstijden van Special Sports worden door de club vastgesteld en kunnen variëren. Leden worden tijdig geïnformeerd over eventuele wijzigingen.  

21.2 Tijdens officiële feestdagen en specifieke seizoensperioden, zoals de zomerperiode en kerstvakantie, kunnen aangepaste openingstijden en (groepsles)roosters van kracht zijn. Leden worden hierover geïnformeerd.  

21.3 Tijdelijke aanpassingen in het activiteitenaanbod of openingstijden geven geen aanleiding tot het beëindigen van het lidmaatschap of tot vermindering of teruggave van de betaalde abonnementsgelden. 

Artikel 22: Conformatie aan Huisregels 

22.1 Leden dienen zich te conformeren aan de instructies en het Huishoudelijk Reglement zoals opgesteld en gecommuniceerd door de directie van Special Sports. Leden verklaren zich akkoord om deze regels te allen tijde na te leven.  

22.2 De regels en instructies hebben met name betrekking op hygiëne, orde en veiligheid binnen de club, om zodoende een veilige en prettige omgeving voor alle leden en personeel te waarborgen.  

21.3 Het niet naleven van het Huishoudelijk Reglement of het niet opvolgen van instructies kan leiden tot ontzegging van de toegang tot de club of tot onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap, zonder vrijstelling van de betalingsverplichting voor de resterende termijn van het lidmaatschap. 

Artikel 23: Eigen Risico  

23.1 Leden nemen deel aan sportactiviteiten en maken gebruik van de faciliteiten van Special Sports geheel voor eigen risico. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele schade, letsel of verlies van eigendommen die voortvloeien uit hun activiteiten binnen de club.  

23.2 Leden zijn aansprakelijk voor schade die zij toebrengen aan eigendommen van de club, andere leden of derden binnen de faciliteiten van Special Sports.  

23.3 Het lid erkent de inherente risico’s van lichamelijke activiteit en sportbeoefening en neemt de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgschade die hieruit voortkomt.  

23.4 Het gebruik van doucheruimtes en sauna’s is voor eigen risico. Leden dienen passende voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals het dragen van slippers, om persoonlijk letsel te voorkomen.  

23.5 Special Sports is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van leden binnen de club. Leden worden aangeraden waardevolle spullen niet onbeheerd achter te laten. 

Artikel 24: Huisregels 

Algemeen: 

 • In en om de Club gelden regels. Deze zijn te vinden op onze website. Door het betreden van de club ga je akkoord met deze regels. 
 • De directie behoudt zich het recht voor om toegang te weigeren en een lidmaatschap te beëindigen zonder opgave van reden. 
 • Bij binnenkomst dien je je altijd te melden bij de receptie voor controle van de geldigheid van je entreeband. Zonder entreeband is toegang niet mogelijk. 
 • Het meenemen van (sport)tassen naar de sportruimtes is niet toegestaan. 
 • Het achterlaten van eigendommen in de kledinglockers is niet toegestaan. Bij bezit van een privé locker behoudt Special Sports het recht deze te openen. 
 • Roken is strikt verboden. De Club is volledig rookvrij. 
 • Het nuttigen van meegebrachte maaltijden en/of dranken in het restaurant is niet toegestaan. Water is overal in de club verkrijgbaar en wordt sterk aangeraden. 
 • In de trainingsruimtes is het enkel toegestaan om te drinken uit een afsluitbare bidon. 
 • Gevonden voorwerpen worden 31 dagen bewaard in de daarvoor bestemde bakken. Daarna worden deze aan een goed doel geschonken. 
 • Het gebruik van de Club geschiedt geheel voor eigen risico. 
 • De directie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in en om de Club. 
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie. 

Openingstijden: 

 • Zie website voor actuele openingstijden. 
 • Openingstijden kunnen wijzigen. Op feestdagen kunnen afwijkende openingstijden gelden. 

  Fitnessruimte en Studio’s: 

 • Het dragen van schone sportkleding, niet-afgevende schone (binnen)sportschoenen en het gebruik van een schone handdoek zijn verplicht. Slippers zijn niet toegestaan, met uitzondering van in de yoga/pilates studio. 
 • Het is verplicht om een handdoek te gebruiken op de toestellen voor hygiënische redenen. 
 • Gewichten en materialen dienen na gebruik teruggeplaatst te worden. Vermijd onnodig lawaai en houd rekening met andere leden. 
 • Telefoneren in de sportruimtes is niet toegestaan. Voor telefoneren ga naar de gang of het restaurant. 
 • Het maken van foto’s of video’s die de privacy van anderen schenden is niet toegestaan. 
 • Houd geen toestellen onnodig lang bezet en gebruik niet meerdere toestellen tegelijk. 
 • De fitnessruimte is toegankelijk vanaf 16 jaar, tenzij er een begeleide les plaatsvindt. 
 • Toestellen dienen na gebruik gereinigd te worden met de door Special Sports verstrekte schoonmaakmiddelen. 
 • De airco wordt enkel door medewerkers bediend. 
 • Houd je aan de lestijden en wees je ervan bewust dat een les kan komen te vervallen. 
 • Na gebruik dienen Cyclingfietsen schoongemaakt en ingesteld te worden voor de volgende gebruiker. 

Sauna en Douches: 

 • Het dragen van slippers wordt aangeraden. 
 • Consumpties zijn niet toegestaan in het zwembad en de wellness. 
 • Douchen en afdrogen is verplicht vóór gebruik van de sauna’s en na toiletgebruik. 
 • Afdrogen na sauna- en douchegebruik is verplicht vóór het betreden van het toilet en de kleedruimtes. 
 • In de sauna’s en relaxruimte dient men met het gehele lichaam op een handdoek te zitten of liggen. 
 • Misbruik van de wellnessruimte leidt tot onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap. 
 • Ontharingsmethoden, scrubben, haarkleuring en nagelknippen zijn niet toegestaan. 
 • Het drogen van handdoeken of kleding in de sauna is verboden. 
 • Tijdens bepaalde tijden zijn er kinderzwemlessen met altijd één baan beschikbaar voor baanzwemmers. 

Zwembad: 

 • Toegang tot de wellness is vanaf 16 jaar. 
 • Douchen is verplicht vóór gebruik van het zwembad en na toiletbezoek. 

Crèche: 

 • Breng en haal je kind persoonlijk op en laat zowel jouw naam als die van je kind registreren. 
 • Breng je kind verschoond naar de crèche en voorzie luiers en doekjes zelf. 
 • Voorzie de tas van je kind van een naam. 
 • Haal je kind op tijd op en reserveer maximaal 2 uur via de Technogym app. 
 • Breng geen zieke kinderen mee naar de crèche. Special Sports is niet aansprakelijk voor letsel, kinderziektes of vermissing van eigendommen. 

Parkeerterrein: 

 • Plaats fietsen uitsluitend in de fietsenstalling en auto’s in de parkeervakken. Volg de aangegeven rijrichting en blokkeer geen doorgangen. 

Veiligheid: 

 • Gebruik een locker voor je eigendommen, werkend met dezelfde entreeband als waarmee je de club bezoekt. 
 • Volg aanwijzingen en adviezen van medewerkers op voor ieders veiligheid en gezondheid. 
 • Nieuwe leden dienen zich bij een instructeur te melden en een intake te plannen bij de receptie. 
 • Meld gezondheidsproblemen en/of blessures bij de instructeur. 
 • Bij twijfel over deelname aan een activiteit of uitvoering van een oefening, vraag advies aan de instructeur.